Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 Onder Jofel Vintage wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de handelsonderneming ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.jofelvintage.nl een bestelling plaatst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de webshop www.jofelvintage.nl
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Jofel Vintage behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


 Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Jofel Vintage komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Jofel Vintage gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 

Artikel 4 Persoonsgegevens
4.1 Jofel Vintage is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgevens. Deze persoonsregistraties zal Jofel Vintage aanmelden bij de Registratiekamer.
4.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Jofel Vintage vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
- Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop- Informatie verstrekken over aanbiedingen, acties en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)


Artikel 5 Aanbod
5.1 Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Jofel Vintage met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Jofel Vintage garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Jofel Vintage passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.2 Jofel Vintage kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Artikel 6 Prijzen en Betalingen
6.1 Alle door Jofel Vintage vermelde prijzen inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. De margeregeling is van toepassing op alle gebruikte goederen. Dit wordt als zodanig op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
6.2 Jofel Vintage behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.3 De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld en verschilt per land.
6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.


 
Artikel 7 Verzendkosten

7.1 Verzendkosten
Verzendkosten Nederland: GRATIS verzending NL bij orders > €100,- anders €5,00

Verzendkosten België: GRATIS verzending België bij orders > 150,- anders €10,00

Verzendkosten Europa & buiten Europa. Mail ons voor de exacte verzendkosten per land. Je pakket kan worden onderworpen aan douane kosten en invoerrechten van het land waar je bestelling naar wordt verzonden. Deze kosten zijn altijd voor de ontvanger.
7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Artikel 8 Levering
8.1 Jofel Vintage levert wereldwijd en maakt daarbij gebruik van de diensten van PostNL.
8.2 Bij ontvangst van betaling vooraf of directe betaling versturen wij de bestelling binnen 3 werkdagen. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.3 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.
8.4 Jofel Vintage is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Jofel Vintage bekostigd.
8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Jofel Vintage  zijn voor rekening van de klant.
Artikel 10 Herroepingsrecht

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
Artikel 10.1 - Kosten in geval van herroeping 
  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de volgdende kosten van terugzending voor de rekening van de consument: € 4,95 retourkosten voor pakketjes uit Nederland en België. 
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 11 Intellectueel eigendom
11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Jofel Vintage of  andere rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.


Artikel 12 Overmacht
12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Artikel 13 Schadevergoeding
13.1 Jofel Vintage kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico’s liggen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.